I
LOve
You


Cứ yêu đi rồi làm gì bạn muốn ^_^...
 
sv